ZARZĄDZANIE ARCHIWUM

W niektórych przypadkach zapewnienie inwentaryzacji i szybkiego dostępu do oryginału dokumentu papierowego są równie ważne, jak dostęp do jego elektronicznego odpowiednika. System obsługi archiwum papierowego zapewnia pełne wsparcie obsługi archiwizacji dokumentacji papierowej wpływającej do i wychodzącej z organizacji

Zastosowanie systemów zarządzania archiwum

W następstwie uruchomienia procesów merytorycznych zrealizowanych na platformie OpenText MBPM, w których pracownicy merytoryczni wykorzystują elektroniczne wersje dokumentów przychodzących, wychodzących i wewnętrznych, papierowe oryginały tych dokumentów przekazywane są bezpośrednio do archiwum papierowego. Rolą systemu DSA SOAP jest zapewnienie wsparcia informatycznego, niezbędnego do obsługi archiwizacji papierowych wersji dokumentów. Mechanizmy systemu zawsze bazują na założeniach przyjętych w trakcie analiz związanych z wyborem modelu archiwizacji papierowych wersji dokumentów.

Najważniejsze funkcjonalności

  • wyszukiwanie dokumentu korespondencji przychodzącej lub wychodzącej na podstawie kodu nadanego podczas rejestracji oraz wyszukiwanie i podgląd teczki po numerze sprawy

  • zarządzanie statusem teczki lub dokumentu (w ARW, w ARZ, wypożyczona, wybrakowana itp.)

  • wsparcie wypożyczenia bezzwrotnego dokumentu na potrzeby wysyłki

  • ewidencja wypożyczeń i zwrotów

  • wydruk dokumentów dostępnych wyłącznie w wersji elektronicznej w celu skompletowania pełnej teczki

  • identyfikacja operatora poprzez mechanizm zintegrowanego uwierzytelniania

  • zbieranie historii operacji na dokumencie oraz teczce

  • przegląd i weryfikacja zawartości pudła

  • raporty