OPENTEXT MBPM


W zakresie systemów Workflow bazujemy głównie na platformie OpenText MBPM (dawniej Metastorm) – jednym z najbardziej elastycznych rozwiązań tego typu na świecie. Intuicyjne projektowanie kluczowych elementów każdego procesu (etapy, akcje, role, formularze) pozwala na wykorzystanie platformy do wielu typowych lub dedykowanych zastosowań:Modelowanie procesów w MBPMW oparciu o platformę OpenText MBPM można tworzyć definicje dowolnych procesów biznesowych i uruchamiać je w postaci aplikacji biznesowych/aplikacji procesowych..Jedną z najważniejszych zalet tego oprogramowania – oprócz elastyczności i łatwości modyfikacji – jest fakt, że procesy (Aplikacje Biznesowe) wytworzone z wykorzystaniem tej Platformy pozwalają na dostęp do kodów źródłowych – użytkownik otrzymuje wgląd w definicję procesu (odpowiednik kodu źródłowego aplikacji) i może go samodzielnie modyfikować (etapy procesu, akcje, uprawnienia, formularze, skrypty)Wybrane funkcjonalności platformy OpenText MBPM

Projektowanie procesu i organizacja ścieżek autoryzacji

Ścieżki akceptacji są definiowanie z wykorzystaniem oprogramowania OpenText MBPM Designer, które zapewnia możliwość graficznego projektowania przebiegu procesu.

Autoryzacja użytkowników

Platforma OpenText MBPM zapewnia wsparcie dla różnorodnych metod autoryzacji użytkowników (m.in. autoryzacja bezpośrednio w systemie MBPM, uwierzytelnianie zintegrowane SSO, mozliwości personalizacji mechanizmów uwierzytelniania)

Uprawnienia

Aplikacje procesowe zbudowane na Platformie mogą korzystać z uprawnień statycznych i dynamicznych. Role statyczne przypisywane są do użytkowników i nie zależą od instancji procesu. Role dynamiczne mogą być wyliczane w zależności od wartości atrybutów konkretnej instancji procesu.

Bezpieczeństwo danych

Dane wykorzystywane w aplikacjach działających na platformie OpenText MBPM są przechowywane w relacyjnych bazach danych (MS SQL lub Oracle). Wykorzystanie standardowych mechanizmów transakcji zapewnia utrzymanie ich spójności.

Zapewnienie ciągłości działania

Platforma zapewnia wsparcie dla Dynamic Load Balancing (DLB), dzięki czemu możliwe jest zapewnienie przenaszalności obciążenia i obsługi niedostępności poszczególnych węzłów konfiguracji.

Raportowanie

Platforma posiada wbudowane mechanizmy tworzenia i prezentowania raportów. Dzięki prostemu i opisanemu w dokumentacji schematowi bazy danych możliwe jest także wykorzystanie zewnętrznych narzędzi raportujących.

Główne komponenty platformy MBPM

OpenText MBPM Engine

Silnik oprogramowania odpowiedzialny za realizację procesów biznesowych zgodnie z definicją zawartą w mapie procesu.

OpenText MBPM Designer

Narzędzie programistyczne pozwalające na zaprojektowanie dowolnego procesu biznesowego (aplikacji biznesowej). Oprogramowanie to pozwala na graficzne odwzorowanie kształtu procesu („mapa”) poprzez zdefiniowanie wszystkich możliwych etapów oraz akcji pozwalających na przechodzenie między etapami. Narzędzie to pozwala także na projektowanie formularzy (interfejsu) użytkowników oraz dynamiczne definiowanie ról i uprawnień tych użytkowników (także w zakresie widoczności danych procesowych).

OpenText MBPM WebClient

Podstawowy interfejs pracy użytkowników, dający dostęp do aktualnej listy zadań. Pozwala na uzyskanie wglądu do wszystkich informacji zawartych w zadaniu/sprawie, łącznie z podglądem obrazów powiązanych z danym zadaniem. Pozwalający z jednej strony na realizację wszystkich czynności w procesie, ale także na monitorowanie realizacji poszczególnych procesów przez listę zadań obserwowanych, a także bezpośredni dostęp do raportów i KPI.